Leerplichtwet

De Nederlandse Leerplichtwet schrijft voor dat kinderen naar school moeten. Formeel start de leerplicht op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar werd. De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin het kind zestien werd.

Ouders zijn verplicht hun leerplichtige kind op een school in te schrijven. De wet gaat ervan uit dat kinderen gelijke kansen moeten krijgen in de maatschappij. Onderwijs geeft die kansen. Hierop heeft elk kind evenveel recht. De wet verzekert dat recht. De gemeente ziet er - via leerplichtambtenaren - op toe dat de leerplichtwet wordt uitgevoerd. Daar is ze streng in want schoolverzuim is nadelig voor kinderen.

De school heeft de plicht uw kind (goed) onderwijs te geven. U als ouder hebt de plicht ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. U moet het de school melden als uw kind niet komt omdat het ziek is of vanwege een andere dringende reden. De directeur heeft de plicht ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. ‘Ongeoorloofd’ betekent dat uw kind afwezig is zonder toestemming van de directeur. Alle scholen in Breda hebben met de gemeente afgesproken dat ze (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim wekelijks melden. De leerplichtambtenaar onderneemt altijd actie; dat kan een proces-verbaal zijn voor de ouders. Bij hoge uitzondering en in bijzondere omstandigheden geeft de leerplichtambtenaar de ouders toestemming hun kind thuis te houden.

Wilt  u meer informatie? Vraag op school naar de folder ‘Samen verantwoordelijk voor de leerplicht’ of bel 

Job Hulsbosch Leerplichtambtenaar
E. hj.hulsbosch@rblwest-brabant.nl
T. 076-5293302<s></s>