Toelating, schorsing, verwijdering

 

De school neemt in principe elk kind aan, schorst en verwijdert niemand. Toch kennen we uitzonderingen. Allereerst zijn er kinderen met zeer specifieke onderwijs-/leerproblemen die wij met de beste wil niet kunnen helpen; zij zijn misschien wel beter op hun plaats in het speciaal (basis)  onderwijs. Deze opvatting delen we in voorkomende gevallen uitgebreid met de ouders.

Voorts komt het - zeer uitzonderlijk - voor dat we een kind moeten schorsen, dan wel verwijderen. Dit zijn heel vervelende noodgrepen als blijkt dat andere maatregelen geen effect hebben. De directeur dan wel het bestuur besluiten in beide gevallen, na overleg met de ouders, respectievelijk over schorsing of verwijdering. Ook de leerplichtambtenaar wordt er bij betrokken. Bij verwijdering vragen we de leerplichtambtenaar of hij/zij mee zoekt naar een andere school. De onderwijsinspectie wordt altijd op de hoogte gebracht. Voor deze hele speciale situaties heeft de Stichting Nutsscholen Breda beleid ontwikkeld.

U kunt dat via deze site downloaden.