Opbrengsten van ons onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs op NBS Teteringen  wordt in kaart gebracht door middel van een document Opbrengsten. Het document Opbrengsten bestaat uit verschillende  onderdelen. De volgende gegevens zijn daarin te vinden:


Eindopbrengsten

We meten de eindopbrengst van ons onderwijs met de Eindtoets Basisonderwijs van het CITOEind schooljaar 2017-2018 zijn 8 leerlingen doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. De schoolscore van 2018 is voor Nutsbasisschool Teteringen 540,4. Om de verschillende scores van onze eindtoetsen in te zien verwijzen we u door naar scholenopdekaart.nl. 

Sociale vaardigheden

De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt met de volgende instrumenten gemeten: Groep 1 t/m 3 registreren met de KIJK!. Groep 4 t/m 8 maakt gebruik van het registratie instrument Kijk op Sociale Competenties.
Op basis van analyses passen wij ons leerstofaanbod hierop aan. 

Dit wordt vastgelegd in het halfjaarlijks geëvalueerde en aangepaste groepsoverzicht van dat leerjaar.  

De kinderen van de gehele school eten in heterogene groepen verspreid over de school waarbij ze elkaar helpen.  Ze leren elkaar goed kennen en hebben bepaalde omgangsvormen met elkaar die hebben geleid tot een sociale cultuur.

De Coöperatieve Leerstrategieën vormen de basis van het aanbod sociale vaardigheden door de gehele school heen. Daarnaast wordt de methode ‘Goed Gedaan!’ structureel ingezet.


Tussenresultaten

Twee maal per jaar nemen wij methode onafhankelijke toetsen van het CITO af. Deze toetsen worden door de leerkrachten geregistreerd, geanalyseerd en besproken met de IB’er van de school. Op basis van deze gegevens, (KIJK!)observaties tijdens het proces, in combinatie met gegevens van andere verwerkingen tijdens de lestijden en de sociaal emotionele ontwikkelingen wordt de leerstof en de aanpak gepland voor het komende halfjaar. Dit wordt genoteerd in groepsoverzichten en groepsplannen.

De toetsen die door ons worden afgenomen zijn: taal, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling.

De ruwe score die een kind behaalt, wordt omgezet in een vaardigheidsscore.

De school neemt haar scores op in het document Opbrengsten. Dit document opbrengsten wordt besproken in het MT, het team, de MR en het bestuur.

 

Verbeterplan


Hoewel we voldoen aan de norm die gesteld wordt door de inspectie van onderwijs, zijn er altijd verbeterpunten te formuleren. De hierop te ondernemen acties staan vermeld in het document opbrengsten.

Via onderstaande link kunt u onze schoolwaardering bekijken en vergelijken met andere scholen.

Scholen op de Kaart: http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5345/Nutsbasisschool-Teteringen/categorie/Algemeen?Postcode=4847ew&presentatie=2

http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5345/Nutsbasisschool-Teteringen/categorie/Algemeen?Postcode=4847ew&presentatie=2