Wat willen we op Nutsbasisschool Teteringen bereiken? Kortweg willen we...

 •      een plek zijn waar iedereen zich veilig, aanvaard en geborgen voelt, ofwel: een school met een goede sfeer en respect voor elkaar waar eenieder zich thuis voelt en optimaal kan functioneren;
 •      duidelijke waarden en normen hanteren;
 •      rust en structuur bieden;
 •      extra aandacht besteden aan biologie, duurzaamheid en gezond leven;
 •      ontwikkelingsgericht werken: aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind en het laten leren door zelf ervaringen op te doen, ofwel: de belevingswereld van kinderen centraal stellen en hen begeleiden in de ontdekking ;
 •      ondersteuning op leerling-, groeps- en schoolniveau bieden;
 •      bijdragen in de ontwikkeling van kinderen tot positief-kritisch denkende en maatschappelijk betrokken mensen;
 •      rekening houden met verschillen tussen kinderen en zowel zelfstandig als samenwerkend leren stimuleren; 
 •      een doorgaande didactische lijn bieden;
 •      de deskundigheid van individuele leerkrachten en het team bevorderen, ofwel: de inzet van gemotiveerde en creatieve professionals die constant groeien in hun werk;
 •      een goede en open relatie onderhouden met ouders en hen betrekken in (het aanbod van) de school.

 

Hoe bereiken we onze doelen? Door...

 •      prettig om te gaan met elkaar en negatief gedrag trachten te beperken of om te buigen;
 •      rekening te houden met de ontwikkelingsfasen van het kind;
 •      gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën (CLS) en zo op een gestructureerde manier samenwerken;
 •      het kind in de ontwikkeling te stimuleren door afwisselend de jongste en de oudste van de groep te kunnen zijn in heterogene groepen of groep samenstellingen;
 •      extra ondersteuning te bieden aan alle leerlingen – zonder de ontwikkeling van hen of andere leerlingen te belemmeren;
 •      passend aanbod te ontwerpen en aan te bieden rondom natuur met als uitgangspunt ontdekkend leren;
 •      waarbij de eigen leerkracht optreedt als ‘spin in het web’;
 •      te zorgen voor een goed geheel van basiskennis en -vaardigheden geconcentreerd op vijf gebieden: sociaal (ik en de ander)- emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en leren) en creatief (ik en vindingrijkheid);
 •      een ruim assortiment moderne en uitdagende methoden en onderwijsleermiddelen te gebruiken;
 •      individueel werken af te wisselen met werken in kleine groepjes of de hele groep;
 •      groepsoverstijgend werken aan alle ontwikkelingsgebieden door middel van thema’s in de vorm van breed aanbod;
 •      vernieuwingen stapsgewijs en doordacht in te voeren;
 •      te stellen dat ouders en leerkrachten sámen verantwoordelijk zijn voor (de totale ontwikkeling van) het kind.