Werkwijze

Nutsbasisschool Teteringen kent grofweg drie periodes in zeven groepen, namelijk; de onderbouw (twee groepen 1/2, groep 3) middenbouw (groep 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6 en groep 7/8). We werken binnen onze school dagelijks heterogeen. De heterogeniteit is er op twee manieren; in leeftijd en in ontwikkeling. ---

 

Vrijheid in eigen keuze

In elke periode is de onderwijsinhoud gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen en wordt de basis gelegd voor de volgende fase. In welke groep uw kind ook zit, altijd werken we aan vier ontwikkelingsgebieden: kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige/culturele en lichamelijke vorming. De groepen werken ook met elkaar samen en er wordt geregeld ‘groepsoverstijgend’ gewerkt. Dat betekent dat er kinderen van verschillende leerjaren samenwerken om zo van en met elkaar te leren, elke groep met hun eigen specifieke doelen.

Groep 1 en 2

Het onderwijs in groep 1 en 2 richt zich op de natuurlijke drang van kleuters om zich te ontwikkelen. De veilige sfeer stimuleert te (gaan) spelen. De prettige klasseninrichting nodigt uit, de aangeboden thema’s spreken aan en ritme en structuur geven duidelijkheid (via dagritmekaarten, regels en afspraken). Kortom: we dagen de kinderen uit activiteiten te ontplooien die leiden tot een leerproces. Via het observatie-instrument ‘KIJK!’ observeert, volgt en registreert de leerkracht het gedrag en de ontwikkeling van elk kind. De observaties vormen de basis van het kindgerichte plan dat aanbod, activering, stimulans en begeleiding aanstuurt. Deze inzet beoogt de optimale ontplooiing van uw kind. Na een jaar onderwijs in groep 1 stromen de leerlingen binnen de gemengde groep door naar groep 2. 

 

Samenwerking groep 3:

Dagelijks zal er een mogelijkheid zijn tot samenwerking met de groep 3. Wij bieden kinderen die behoefte hebben aan materiaal of ander aanbod vanuit deze groep dan de mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Kinderen vanuit groep 3 die behoeftes hebben m.b.t. het aanbod van de groep 1-2 krijgen hier natuurlijk ook de mogelijkheid voor. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een kind wat al een start wil maken met het leren van lezen. Ook een samenwerking tussen een groep 2 kind met een groep 3 kind die samen aan het werk gaan met een plattegrond van een bouwwerk compleet met naambordje is zo’n voorbeeld.

 

Dagindeling

Natuurlijk begint de dag met brengen. Graag op tijd: tussen 8.25 en 8.30 uur. Liefst zonder een al te lang afscheid en tot de klas. Kinderen vanaf 5 jaar gaan afscheid nemen buiten bij de schooldeur: dit ter bevordering van de zelfstandigheid. Om 8.30 uur vangt het programma aan.

 

•             Kring

‘s Ochtends starten we meestal met een kringactiviteit. Daarin zijn we actief met taal via onder meer het kring-/leergesprek, een vertelling, versjes, rijmspelletjes, drama, de presentatie van een prentenboek. Doel is dat de kinderen vragen leren stellen, oefenen in luisteren naar en gericht reageren op elkaar. Verder vergroot de kring hun woordenschat en traint hun geheugen.

Ook kan de kring in teken staan van wiskundige oriëntatie en/of wereld oriëntatie n.a.v. het thema. Het oefenen van CLS-werkvormen, rode draad door de hele school, wordt vanaf groep 1-2 geoefend met de kinderen.

 

•             Speelwerken

Tijdens de speelwerktijd kiezen de kinderen uit het aanbod in de hoeken en kasten. Dit doen zij met behulp van het planbord, waar zij een bewuste keuze kunnen maken voor een activiteit. Een aantal keer per week is er een groepje dat een gerichte opdracht krijgt van de leerkracht of een aanbod krijgt binnen een kleine kring. De kinderen van groep 2 hebben een ‘takenkaart’ waardoor zij uitgedaagd worden om gevarieerder te kiezen en zo gestuurd worden om ook echt keuzes te maken. De eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces wordt gestimuleerd.

 

Kleuters ontwikkelen zichzelf spelenderwijs en al spelend komen er veel domeinen en vaardigheden aan bod. Sociaal- emotionele ontwikkeling en speel- en werkgedrag spelen overal een rol. Verder komen ontwikkelingslijnen als Logisch denken, Geletterdheid en Gecijferdheid, Ruimtelijke oriëntatie, Zintuiglijke waarneming en Motoriek in de verschillende hoeken en ontwikkelingsmaterialen terug. Kinderen kiezen bijvoorbeeld voor de speelhoek, constructie- of bouwhoek, creatieve expressie, zand-watertafel, leeshoek of ontwikkelingsmaterialen uit de kast. Na de speelwerktijd is er ruimte en tijd voor een evaluatiemoment in de kring, met daarin ook de mogelijkheid voor kinderen om hun gemaakte werk te presenteren.

 

               Lichamelijke ontwikkeling

Belangrijk bij kleuters is hun lichamelijke ontwikkeling. Kleuters hebben veel en afwisselend bewegen nodig. Dit komt bij het buitenspelen en in de speelzaal aan bod. Ons schoolplein is ruim en wij hebben verschillende materialen om veelzijdig te bewegen. In de speelzaal geven wij ritmiek, spel- en bewegingslessen. De kinderen gymmen in ondergoed en dragen eenvoudig gymschoenen zonder veters. Zou u de naam van uw kind erin willen schrijven?

 

             Muziek

Muziek is plezier beleven. Dat doen de kinderen met nieuwe en al bekende liedjes, met instrumenten, met luisteren naar en bewegen op muziek en via ritmische en melodische vorming. Een keer in de week krijgen ze les van onze vakdocent Frank Antens.

 

 

Groep 3

 Groep 3 

We hebben drie jaar gewerkt met groepen 2/3. We gaan dit jaar bewust werken met een groep 3 als basisgroep, waarbij er structureel leerlingen van 2 en 3 met elkaar gaan werken. De ervaring die is opgedaan wordt dit jaar zeker niet overboord gegooid. Integendeel, we behouden de parels. Het grootste doel is een soepel mogelijke overgang van groep 2 naar groep 3, met respect voor ieders ontwikkelingssnelheid en voorkeur van werkwijze.

In groep 3 gaat de leerkracht in het begin van de ochtend het aanbod geven aan de kinderen van groep 3 dat zij nodig hebben. Dit doet de leerkracht op verschillende niveaus en gebruik van verschillende werkvormen. Denk hierbij uiteraard ook aan de coöperatieve leerstrategieën. Door op differentiëren in niveaus de focus te leggen, wordt het aanbod meer passend en de organisatievorm voor de leerkracht goed te overzien. De verwerking van de instructie gebeurt, net als in voorgaande jaren, op heel veel verschillende manieren. Hierbij is het spelend leren voor ons van groot belang, als ook het thematisch werken in hoeken. Het eigenaarschap van de kinderen, het zelf keuzes maken, is zo goed voor een kind. Vanuit een intrinsieke motivatie aan doelen werken levert betrokkenheid, flow en groei op (Csikszentmihalyi) 

Tot de herfstvakantie spelen de kinderen van groep 3 nog extra buiten, anders is de overgang naar een kwartier pauze in onze ogen groot.

Het laatste gedeelte van de ochtend en een gedeelte van de middag werken de kinderen van leerjaar 2 en 3 met elkaar samen in verschillende ruimtes. De ruimtes worden meer thematisch en op leerdoelen ingericht, zodat ieder kind kan werken in de ruimte die het beste past. De leerkracht volgt, ondersteunt en stuurt waar nodig bij. 

Sommige leerlingen zijn eerder toe aan een stap in de ontwikkeling dan anderen. Met heterogeen werken in de onderbouw kun je gemakkelijker en beter inspelen op de behoeften van de leerlingen, aanbod beter afstemmen en gebruik maken van elkaars talenten. Zo is een leerling uit groep 2 soms meer toe aan het “schoolse” werken van groep 3. Daartegenover staan de kinderen in groep 3, die nog veel bewegingsdrang hebben en met rollenspelen beter tot ontwikkeling komen. Uiteraard is het aanbod van de kern- en tussendoelen in alle onderbouwgroepen voor de leerlingen de kern. 

Gedurende het jaar zal er ook heterogeen gewerkt worden met groep 4.

Groep 4, 5 en 6

Groep 4

In groep 4 staat het aanvankelijk en voortgezet leren centraal. Het kind leert lezen, schrijven, taal, spelling en rekenen in de basis. De opzet is nauwgezet en de aandacht voor ondersteuning bij het leren is groot. Er wordt ook hier les gegeven in drie niveaugroepen, per vakgebied. 

Bij zelfstandige werkmomenten binnen een les kan de leerkracht gerichte aandacht geven aan kinderen die extra ondersteuning of verrijking nodig hebben. 

De werkvormen sluiten veelal aan bij die van de jongere leerlingen en volgen logisch op de werkvormen die in groep 1-2-3 gebruikt worden. Denk hierbij aan thematisch werken, CLS, coöperatieve leerstrategieën. Deze werkvorm is een rode draad door de gehele school. 

De kinderen verdiepen de vaardigheid in het werken met een takenkaart: zij hebben taken die de hele klas moet voldoen aan het eind van de week. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen en eigen leerdoelen op te stellen. In gesprek met de leerkracht koppelt de leerling die juiste leerdoelen aan de zelfontworpen activiteit.

Op vaste tijden werkt groep 4 samen met groep 5. Denk bij deze koppeling aan bijvoorbeeld een breed aanbod bij begrijpend lezen, taal en rekenen. Naast dit ‘echte’ leren is er ruimte voor brede ontwikkeling bij sociale vorming, gymnastiek, handvaardigheid, muziek, natuuronderwijs, tekenen en verkeer.

De bovenbouw, vanaf groep 5

In de bovenbouw worden de basisvaardigheden verder ingeslepen en leren de kinderen dit toe te passen in context.                                                                                                                 

Naast deze basiskennis en vaardigheden komt er een uitbouw naar vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Hier komt het voortgezet technisch en begrijpend lezen bij kijken. Er is ruimte voor de brede ontwikkeling zoals beschreven in de hierboven genoemde groepen.

In de groepen 5 en 6 maken de kinderen kennis met het begrip huiswerk. In groep 5 is dit in de vorm van ‘leerwerk’. Groep 6 krijgt daarnaast ook wekelijks ‘maak’ huiswerk mee naar huis. De kinderen leren plannen door het gebruik van een agenda in combinatie met My Learning. Wij registreren methode gebonden toetsen van Rekenen en niet methode gebonden toetsen in Parnassys.

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

 

Enerzijds bieden we de kinderen van groep 7 en 8 het grote geheel aan basiskennis en vaardigheden dat nodig is om straks in het voortgezet onderwijs te kunnen leren. Anderzijds trachten we hen te helpen om als schoolkind en aankomende puber te functioneren in onze samenleving. De periode van het voortgezet leren is er een van uitbouw en verdieping:

Aardrijkskunde, Engels, geschiedenis, (voortgezet technisch, begrijpend en studerend) lezen, rekenen, schrijven, spelling, taal- en spreekvaardigheid. Aandacht is er ook voor de vakken uit de eerdere jaargroepen : gymnastiek, handvaardigheid, muziek, natuuronderwijs, tekenen en verkeer. Het huiswerk bestaat uit; zoekopdrachten, voorbereiden en informatie zoeken voor werkstukken, boekbesprekingen, spreekbeurten en het leren van samenvattingen van de zaakvakken. Daarnaast krijgen de leerlingen wekelijks een reken- en spellingstaak mee naar huis. Met vragen over ons huiswerkbeleid kunt u terecht bij de groepsleerkracht. 

Wij registreren methode gebonden toetsen van Rekenen en niet methode gebonden toetsen in Parnassys.