Ondersteuning

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

Op NBS Teteringen  zitten kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat mag blijken uit onze ondersteuningsstructuur waarover u meer kunt lezen in het beleidsstuk ondersteuning en begeleiding, welke in te zien is bij de scholleiding. Middels (na)scholing blijven wij als team  op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het ‘Passend Onderwijs’. De  eerstverantwoordelijke voor de zorg voor kinderen is de groepsleerkracht.

De groepsleerkrachten worden ondersteund door onze intern begeleid(st)er (IB'er).

 

De ondersteuning en begeleiding begint in de groep. Door observatie en toetsing sporen de leerkrachten mogelijke achterstanden en voorsprongen op. Zij overleggen met de IB'er over het kind. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de aanpak in een groeps- of individueel plan beschreven;

. advies aan en begeleiding van de leerkracht door de IB'er is bedoeld om het kind ín de groep te ondersteunen;

. extra aandacht aan het kind binnen of buiten de groep, door een RT-leerkracht (Remedial Teacher) of onderwijsassistent;

. extra ondersteuning aan of begeleiding van het kind door een externe hulpverlener.

 

De intern begeleider werkt nauw samen met de onderwijsbegeleidingsdienst ‘Mens op School’. Drs. Marald Mens adviseert en kent de wegen naar externe hulpverleners. De ouders van een kind met een ontwikkelingsachterstand of –voorsprong op bepaald(e) gebied(en) worden op de hoogte gebracht van activiteiten en vorderingen. In enkele gevallen is het nodig om samen met ouders een consultatie met een externe gedrags- en/ of leerspecialist te organiseren in een overleg met het ondersteuningsteam van de school om hulpvragen neer te leggen en advies te krijgen over onderwijs en/of opvoeding. Het uitgangspunt is altijd de positieve ontwikkeling van het kind. Over ontwikkeling gesproken... mocht die achter-, of uitblijven, dan kan de IB'er - in overleg met de ouders - besluiten een kind nader te onderzoeken door de aan de stichting verbonden orthopedagoog; Judith Kuin- Sips. Dit onderzoek leidt veelal tot gebruik van speciale leer- en hulpmiddelen, richtlijnen en tips aan leerkrachten en ouders. Gezegd moet worden dat er vanuit de school beperkte middelen zijn om dit soort onderzoeken uit te voeren en dat gemeenten hieraan in bepaalde gevallen tegemoet komen.

Ondanks alle inzet komt het voor dat wij over onvoldoende expertise beschikken om een kind te ondersteunen en begeleiden. Heel af en toe lijkt het ons beter het kind aan te melden op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Bij die laatste stap bepaalt de commissie van toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) van het samenwerkingsverband regio Breda (RSV Breda, 30-03) of het kind inderdaad toelaatbaar kan worden verklaard tot speciaal (basis)onderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.