Overleg met ouders

Voor goed onderwijs is contact tussen leerkracht en ouders onontbeerlijk. Graag zien we dat onze school beschouwd wordt als een ‘open’ school: ouders kunnen altijd aankloppen voor een gesprek(je) met de leerkracht. Liefst na 14.15 uur en - om teleurstelling te voorkomen - nadat even een afspraak gemaakt is.

Kinderen vanaf groep 1 werken met een portfolio. Het werken vanuit een portfolio is een eerste aanzet tot bewustmaking van het eigen leerproces. Kinderen stellen op school ook eigen leervragen en hebben een grote inbreng in het verzamelen van werk voor hun portfolio. Zij bespreken het portfolio thuis. Ouders krijgen zo, samen met de van tevoren verstrekte observaties van de leerkracht (KIJK!-observatie), inzicht in de ontwikkeling. Aan de hand van de KIJK!-observatie en het portfolio bepalen de ouders deels ook de gespreksinhoud voor het gesprek met de leerkracht. Zo bereiken we een gezamenlijke verantwoordelijkheid! Vanaf groep 2 zijn de kinderen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Vanaf groep 4 wordt vanuit ons verwacht dat de kinderen aansluiten bij de gesprekken. Zo kunnen zij ook betrokken worden in de overlegmomenten.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er iets voorgevallen is waarover ouders niet tevreden zijn. In eerste instantie is de leerkracht van het kind voor u als ouder uw eerste aanspreekpunt. De volgende stap is het opnemen van contact met de directeur of, wanneer het gaat over de (extra) ondersteuning voor uw kind, met de IB’er.

School en gescheiden ouders

In toenemende mate hebben we in onze samenleving te maken met scheiding van ouders. Zo ook bij ons op school. Helaas heeft iedere scheiding invloed op de kinderen. Vandaar dat wij een veilige haven voor hen willen zijn. We vinden niet dat de school de plaats is waar eventuele meningsverschillen tussen ex-partners beslecht moeten worden. Om als school een veilige en stabiele leer- en werkplek te zijn voor kinderen en leerkrachten hebben we het protocol school en scheiding opgesteld, welke op de website te vinden is. Wij zullen u hiervan, wanneer voor u van toepassing, persoonlijk op de hoogte brengen. Wij hebben binnen onze school de beschikking over een opgeleid scheidingsexpert.