STAPPENPLAN  ONDERSTEUNINGSPROCEDURE

 

Onze school wil elk kind alle mogelijke kansen bieden voor een goede ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat iedere leerling thuisnabij Passend Onderwijs moet kunnen genieten. Het ene kind heeft meer specifieke begeleiding en ondersteuning nodig dan het andere. Daarom is de ondersteuning in onze basisschool georganiseerd in een stappenplan.

 

Stap 1: De leerkracht gaat aan de slag

In de meeste gevallen ontwikkelt een kind volgens verwachting.

Als de ontwikkeling van de een kind anders verloopt dan verwacht mag worden, zal de leerkracht onderzoeken wat er aan de hand is. Dat gebeurt door te observeren en belemmeringen te signaleren. Er vindt afstemming met de ouders en wanneer mogelijk ook de leerling plaats om tot een aanpak te komen die voor verbetering zorgt.

 

Stap 2: De IB'er en collega’s helpen mee

Als de aanpak niet tot verbetering leidt, bespreekt de leerkracht de zorg om een kind met de IB'er van de school en natuurlijk met ouders. Soms werken ook nog andere collega’s mee.  Er komt een handelingsplan of de speciale aandacht voor het kind wordt opgenomen in het groepsplan.  De leerkracht en het kind gaan daarmee aan de slag.

 

Stap 3: Het ondersteuningsteam van de school wordt ingeschakeld

Soms is meer hulp nodig. De leerkracht en de IB'er bespreken de zorg voor een kind dan met een specialist die deel uitmaakt van het intern ondersteuningsteam van de school. Dit overleg, waarvan ouders en eventueel specialisten vanuit de (jeugd)gezondheidszorg (JGZ) en (jeugd)hulpverlening (CJG) onderdeel zijn, is erop gericht om tot een bijstelling van het handelingsplan te komen. Het gaat daarbij vooral om een integrale werkwijze in de klas die tot betere resultaten leidt. Soms is een onderzoek nodig om de zaken die van belang zijn voor het kind, de ouders, de leerkracht en de school goed in kaart te brengen. Hieruit volgt een advies en eventueel wordt aanvullende ondersteuning door specialisten binnen of buiten de school georganiseerd. Dit alles wordt vastgelegd in een zogenoemd Groeidocument, dat op alle scholen  binnen het samenwerkingsverband gebruikt wordt.

 

Stap 4: Externe specialisten in het extern ondersteuningsteam adviseren

Als de ondersteuning die de school kan bieden onvoldoende blijkt voor een kind, vindt overleg met externe specialisten plaats in het extern ondersteuningsteam.  Daarvoor sluiten in ieder geval vertegenwoordigers van het speciaal (basis)onderwijs aan. Eventueel worden ook JGZ en jeugdhulpverlening uitgenodigd. Dit maakt dat het overleg een multidisciplinair overleg (MDO) is, waarbij een trajectbegeleider (meestal de IB'er) aangewezen wordt. In dit team wordt besproken welke ondersteuning een kind nodig heeft, in welke mate, en hoe die nodige begeleiding geboden kan worden. Dit overleg wordt aangevuld in het Groeidocument dat in eerder stadium is opgesteld. Het overleg kan in enkele gevallen leiden tot nader onderzoek, een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of zwaar arrangement door het samenwerkingsverband. 

 

Stap 5: Nazorg en evaluatie

De basis-, lichte- en zware ondersteuning voor de kinderen wordt vormgegeven in een cyclisch proces. Na elke stap in de procedure wordt bekeken of de voorgestelde aanpak tot succes heeft geleid. Is de ondersteuning geboden? Met het juiste resultaat?  Wat kan er verbeterd worden? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe gaan we dat organiseren? Door deze nazorg en evaluatie, die vastgelegd worden in het Groeidocument, kan de focus op de ondersteuning voor onze kinderen steeds beter worden en binnen de grenzen en mogelijkheden van de school, passend bij de behoeften van het kind aangeboden worden.