Volgsysteem

De leerkracht maakt een kind mee in de klas. Het is zijn taak het kind te volgen. Niet alleen wat betreft leerprestaties (cognitieve resultaten), ook als het gaat over creativiteit, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling (hoe voelt het kind zich en hoe gedraagt het zich naar anderen).

Hiertoe registreert de leerkracht zijn bevindingen en toetsresultaten in het leerlingvolgsysteem. Dit systeem heet bij ons Parnassys. Dit systeem beperkt zich niet tot één leerjaar, maar biedt overzicht over de gehele ontwikkeling van uw kind tot dan toe. Het helpt ons - wanneer nodig - tijdig in te grijpen.

Verder is er het wettelijk verplichte leerling-dossier. Het bevat algemene persoonsgegevens, observaties, toetsresultaten, gespreksverslagen en dergelijke. Het is strikt vertrouwelijk. Graag houden we de dossiers actueel. Dus wilt u alle veranderingen (adres, telefoon, mailadres, huisarts en dergelijke) doorgeven aan de leerkracht? Alvast bedankt!