Klachten

Problemen zijn er om opgelost te worden. Zit u ergens mee, praat eerst met de directbetrokkene(n), vaak zullen dit de leerkrachten zijn. Komt u er niet uit, ga een stapje verder. Meestal is degene die u dan aan kunt spreken de directeur. Is de oplossing niet naar wens, dan zijn er de algemeen directeur,  of het bestuur waarop u een beroep kunt doen.

 

Een ‘echte’ klacht wordt dus pas in behandeling genomen als de klager en degene waarover geklaagd wordt niet samen tot een oplossing kunnen komen; dit geldt natuurlijk niet als de aard van de klacht contact tussen beide partijen onwenselijk maakt.

·       Een klacht over de locatieleider wordt vervolgens mondeling ingediend bij de directeur.

Als in deze bovenstaande gevallen niet tot een oplossing gekomen kan worden wordt een schriftelijke klacht ingediend bij de directeur.

·       Een klacht over de directeur wordt in eerste instantie mondeling ingediend bij de algemeen directeur van de Stichting Nutsscholen Breda, dhr. B. Sanders, via telefoonnummer 076-5309224.

·       Indien dit niet tot een oplossing leidt kan een schriftelijke klacht ingediend worden bij het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda, Cosunpark 21, 4814 ND  Breda.

U kunt u zich te allen tijden wenden tot de contactpersonen Klachtenregeling: mevr. Cindy van Hemert. Zij weet  waar u uw klacht kunt indienen. Dat kan ook de (externe) vertrouwenspersoon zijn die door het bestuur is aangesteld.

Met deze vertrouwenspersoon kunt u met klachten waarvan de inhoud zo gevoelig ligt dat men die meteen bij een onafhankelijke derde neer wil leggen. ook meteen contact opnemen.  Voor onze school en stichting neemt u contact op met  mevr. Y. Broeren (GGD – West Brabant) tel. 076 – 5282446 (directe nummer)of via y.broeren@ggdwestbrabant.nl

U kunt, indien u dat wenst of de situatie dat volgens u vereist, ook meteen met de externe klachtencommissie contact opnemen:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 386 16 97
Fax: (070) 302 08 36
E-mail: linfo@gcbo.nl
Internet: www.gcbo.nl

Leerlingen, ouders van minderjarige leerlingen en personeelsleden kunnen klachten indienen over handelingen, besluiten en gedragingen van de directie, leerkrachten, het schoolbestuur, leerlingen of ouders.  Het klachtrecht is geregeld in artikel 14WPO, artikel 24b WVO en artikel 23 WEC.

De commissie geeft geen bindend oordeel maar formuleert een advies aan het schoolbestuur.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) wordt in stand gehouden door de gezamenlijke besturenorganisaties voor katholiek, protestant-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs en functioneert onafhankelijk van de scholen.

 

Tot slot kent het onderwijs een Vertrouwensinspecteur (0900 111 31 11) voor problemen die u niet met de school kunt bespreken. De officiële klachtenregeling kunt u vinden op de website, onder ‘downloads’.