Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad van Nutsbasisschool Teteringen bestaat uit vier leden. De oudergeleding bestaat uit Emilie Cloïn, en Pieter Strik (voorzitter).

De oudergeleding van de MR is bereikbaar via mr@nbsteteringen.nl

Samen met de personele geleding adviseren zij over of stemmen zij in met zaken als:

. onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen zoals vastgelegd in school(ontwikkelings)plannen;

. besteding van ouderbijdragen aan onder meer culturele activiteiten, investeringen in het computernetwerk, investeringen in onderwijsvernieuwing en -verbetering die buiten de reguliere uitgaven vallen;

. groepsverdeling en

. samenstelling van schoolgids. Verder bespreekt de MR kwesties die in en om de school spelen. De MR vindt het van belang zo veel mogelijk ouders te betrekken bij de MR. Ook doet de MR regelmatig verslag in de nieuwsbrief

van de MR-vergaderingen. Er wordt ongeveer eenmaal per maand vergaderd. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

Ze worden meestal (geheel of gedeeltelijk) bijgewoond door een lid van het managementteam. Via de nieuwsbrief en de website van de school houden de MR (en GMR) u op de hoogte van de activiteiten. Neem gerust contact op met een van de MR-leden als u iets onder de aandacht wilt brengen of vragen heeft over de gang van zaken op school.

 

 

 

Op de foto:

v.l.n.r.  Elles Vink, Marlies Verbeek, Emilie Cloïn, Irene Bonte Remco Hop en Esther Polhuijs

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

Naast de schoolgebonden MR, is er de GMR. Dit reglementair vastgesteld orgaan buigt zich over zaken die voor de vijf Nutsscholen in Breda - Boeimeer, Burgst, Dirk van Veen,  De Hoogakker en Teteringen - van belang zijn. Elke school vaardigt twee leden af: een ouder en een leerkracht. Voor NBS Teteringen is dat Jan-Willem van Vugt en Elles Vink.